Skagerak ITB er en fremtidsrettet bedrift som jobber med inkrement innovasjon. Vi er opptatt av å ha faglig høy kompetanse, og være oppdatert på den teknologiske utviklingen. Vi bruker derfor ressurser på å etterutdanne og holde de ansatte faglig oppdatert. Vi mener at det er viktig å lære av andre bransjer og av andre miljøer. Vi tror at kreative fagfolk er viktige for å kunne være med i en innovasjonsprosess. Kreativitet er hardt arbeid, og krever at man har god faglige kompetanse innenfor sitt arbeidsområde.

Det grønne skiftet i byggsektoren er i gang. Byggemeldinga fra 2012 krever passivhusnivå fra 2015, nullenergibygg fra 2020, og utfasing av all fossil oppvarming. 40% av verdens energi forbrukes i byggsektoren. Det gir oss en formidabel mulighet til å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
Feil og mangler i tekniske installasjoner forekommer for ofte i både nye og rehabiliterte næringsbygg. Årsakene skyldes flere forhold; feil og mangler i planlegging og prosjektering, feil og mangler i utførelsen og feil og mangler i krav til dokumentasjon og funksjonstester. Det er ikke akseptabelt at byggherre og leietaker må leve med et bygg med dårlig innemiljø, unødvendig høyt energiforbruk eller ha store merkostnader med oppretting.

 
Den fjerde revolusjonen, som kalles Industri 4.0, omhandler digitalisering av industrien for å opprettholde konkurransekraft og innovasjon. Kravene om mer energieffektive bygninger, men også bygninger som leverer energi til nettet, styrer utviklingen i retning av at byggene blir teknologiavhengige.  Denne teknologiavhengigheten fører til at behovet for analyse- og visualisering av store mengder (delvis-) ustrukturerte data kan gi ny kunnskap innen forvaltning av bygg. Det handler om å utnytte data og skape ny verdi.