Følgende vilkår er gjeldende for alle leveranser fra Skagerak ITB AS, med mindre annet er skriftlig avtalt:

Tilbud Tilbud er kun gjeldende innenfor den perioden som er angitt på tilbudet. Er ikke tilbudsperiode angitt gjelder tilbudet 1 mnd fra tilbudsdato.  Tilbudet er kun gjeldende mot det firma som er angitt i tilbudsdokumentet. Avtale er først inngått når ordrebekreftelse foreligger.

Priser Alle priser er oppgitt i norske kroner og er eks. mva., miljøgebyr og frakt. Skagerak ITB AS forbeholder seg retten til å endre prisen som følge av endringer i våre innkjøpspriser, valutaendringer, samt endringer i myndighetspålagte avgifter.

For fakturabeløp mindre enn NOK 500,- pålegges det et småordretillegg på NOK 100,-

For skaffevarer vil alle tilleggsomkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper.

Betalingsbetingelser Betaling skal finne sted innen 10 dager fra fakturadato, om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes det 12,75 % rente p.a. Skagerak ITB AS kan foreta fortløpende delleveranser og delfaktuering.

Leveringsbetingelser Leveringstid blir spesifisert på ordrebekreftelsen. Ved forsinket levering skal kjøper underrettes så snart som mulig. Skagerak ITB AS tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Skagerak ITB AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjon som kunden er ansvarlig for. Skagerak ITB AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved levering av komponenter som kunden skal ha montert på produktet iht. ordrebekreftelse.

Forsendelsen forsikres kun etter kjøpers ønske og for kjøpers regning dersom ikke annet er avtalt. Et slikt ønske må meddeles Skagerak ITB AS skriftlig, og i god tid før levering.

Mottakskontroll Kjøper plikter å foreta en grundig mottakskontroll av de kjøpte varer. Ved levering av varer skal godset inspiseres før avlessing. Alle synlige skader skal noteres og beskrives, og dokumenteres med bilder. Skadene skal beskrives på frakt brev som følger forsendelsen. Sjåføren skal også skrive under på beskrivelsen. Han skal få en kopi av kvitteringen Transportskader skal meldes til oss senest 3 dager etter mottak. Ved større skader skal Skagerak ITB A/S kontaktes før varene losses.
Salgsbetingelser for Skagerak ITB AS

Leveringsbetingelsene er fritt vognkant. Det vil si at det er kunde/mottageren som er ansvarlig for godset fra det øyeblikk det løftes fri fra lastebilplanet

Salgspant Skagerak ITB AS har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for kjøpesummen med tillegg for eventuelle omkostninger og rentekostnader frem til faktura i sin helhet er betalt.

Garantistillelse Skagerak ITB AS vil ved prosjektleveraser kreve on demand garanti. (påkravsgaranti) for å gi kundekreditt.

Reklamasjon Ved varemottak plikter kjøper å inspisere varene, og eventuelle feil eller mangler må meddeles Skagerak ITB AS innen 7 kalenderdager. Reklamasjonsfristen er 12 kalendermåneder fra levering. Vi vil innen denne fristen erstatte/reparere varen som etter vår godkjennelse viser seg å være defekt som følge av fabrikasjons og materialfeil. Er varene reparert eller endret uten vår samtykke, eller dersom det viser seg at varene er brukt eller installert på feilaktig måte vil reklamasjonen bli avvist.

Skagerak ITB AS påtar seg ikke ansvar for utgifter til demontering av defekte varer, eller skader av enhver art som følge av feil ved leverte varer. Skagerak ITB AS er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister. Reklamasjonsretten omfatter ikke skader som følge av normal slitasje. Forsendelser til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.

Reparasjon Reparasjon etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøperen, og skjer for kjøpers risiko.

Retur for kreditering Retur av kjøpte varer kan kun skje etter samtykke fra Skagerak ITB AS og skjer for kjøpers regning og risiko. Varene må være i original stand og i originalemballasje uten skade av noen art. Ved retur skal Skagerak ITB AS sitt returskjema medfølge. Dersom ikke returskjemaet er vedlagt vil ikke returen bli behandlet. Retur blir kun akseptert for standard lagervare. Bestillingsvare krediteres kun dersom vår leverandør aksepterer retur fra oss. Varer eldre en 3 mnd tas normalt ikke i retur. Retur av varer som er feilsendt av Skagerak ITB AS blir kreditert i sin helhet.

Ved feilbestilling og lignende, hvor de ovennevnte kravene er tilfredstilt beregnes et returgebyr på 20 % av varens nettopris, med et minstebeløp på NOK 300 kr.

Service Montering, idriftsettelse og kursing inngår ikke i prisen, men kan tilbys på forespørsel. En slik service blir eventuelt belastet etter gjeldende satser.

Garanti Skagerak ITB AS følger garantibetingelser gitt av produsent/leverandør på solgte varer. Skagerak ITB AS dekker under ingen omstendigheter kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade.

Taushetsplikt Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger om den annen parts tekniske forhold, bedriftsinterne forhold, forretningsanalyser, samt forretningshemmeligheter som partene får kunnskap om i forbindelse med avtalen.

Annullering Kjøpsordre kan kun sies opp med Skagerak ITB AS sitt skriftlige samtykke. Kostnader knyttet til annulleringen belastes kjøper, minimum 10 % av ordrens verdi. Annullering av bestillingsvarer kan kun godtas dersom vår leverandør godtar annulleringen. Tvister som oppstår i forbindelse med bestillingen skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Larvik Tingrett som verneting.

Larvik 01.05.2013